Say the word and I will sing for You
Over oceans deep, I will follow
If each star was a song
And every breath of wind praise
It would still fail by far to say
All my heart contains
I simply live, I simply live for You

As the glory of Your presence
Now fills this place
In worship, we will meet You face to face
There is nothing in this world
To which You can be compared
Glory on glory, praise upon praise
You bind the broken hearted
And save all my tears
By Your word, You set the captives free
There is nothing in this world
That You cannot do
I simply live, I simply live for You神呀!讓今天當我唱這首詩歌的時候,我內心這份感動,
這份對你的崇拜、對你的尊敬,對你的讚嘆和愛慕...
一生之久,無論到那一天、無論你高昇我到那一個位置,
這份真摯仍然湧流在我心裡,永遠不變!

不要自恃!
不要自恃!!
神呀,我不要自恃!!!

我是你的僕人!我是你所擁有的!
無論今時至永遠,我都完全五體投地降服在你腳前,
神呀,讓我證明我真是一個忠心、愛你,服侍你的兒子。

But how?!

事實上我能夠直接做在你身上的是很少...
所以你給我事奉的機會,你給我跟從、服侍的機會,

讓我珍惜你給我的每個機會,
神呀,讓我的行動,用我的一生,
證明我真是一個忠心、愛你,服侍你的兒子!

.~.~.~.~.~.~.~.~.

記住,屬靈一d都唔難!
但在你一生中,最大因素使你唔能夠突破,唔能夠得到神祝福,停止你尋找神,就係你既自尊同驕傲!

神揀選你,但永遠唔好自恃!
記住,神冇話冇左邊個唔得。

有一日當神既大恩臨到你,無論你有幾大尊榮、權力、財富...
永遠記住,在神、在神的受膏者面前,唔好忘記一個僕人的心。

arrow
arrow
    全站熱搜

    赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()